Všeobecné obchodné podmienky

  I. Všeobecné ustanovenia

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchodezákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Tieto Obchodné podmienky bližšie vymedzujú práva a povinnosti prevádzkovateľa NP Servis, Bajka 78, 935 51 Bajka, Slovenská republika, IČO: 52273636, DIČ: 1123384372 na URL adrese www.npservis.sk (ďalej len “predávajúci”) a zákazníka (ďalej len “kupujúci”) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Pre obe zmluvné strany sú tieto Obchodné podmienky záväzné. Ich akceptáciu potvrdzuje kupujúci odoslaním záväznej objednávky.


II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Tovar alebo službu je možné si objednať správne vyplneným objednávacím formulárom alebo telefonicky na tel. čísle +421 918 244 947 a tiež emailom na adrese: np.servis01@gmail.com

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Objednávka zo strany kupujúceho sa považuje za záväznú jej odoslaním a zo strany predávajúceho jej potvrdením zaslaným späť na e-mailovú adresu kupujúceho. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) sa považuje za záväznú pre obe strany pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v dobe jej potvrdenia.


III. Potvrdenie a storno objednávky

Potvrdenie objednávky a informáciu o odoslaní objednaného tovaru posiela predávajúci e-mailom. Faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný a dodací list je kupujúcemu dodaná spolu s objednaným tovarom. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov, súvisiacich s objednávkou alebo objednávaným tovarom, sa predávajúci zaväzuje kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky, v závislosti od aktuálnej dostupnosti kupujúceho.

Pre storno objednávky, ktorá ešte nebola vybavená je potrebné čo najskôr kontaktovať predávajúceho a uviesť číslo objednávky. Ak bola objednávka zaplatená bankovým prevodom, peniaze sa predávajúci zaväzuje vrátiť najneskôr do 10 dní na účet kupujúceho.


IV. Cena tovaru a služieb

Ceny tovarov a služieb sú uvádzané v eurách, vrátane zodpovedajúcej DPH pri každom produkte alebo službe samostatne. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a
dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
Prípadná akciová cena je platná do dátumu uvedeného v detaile produktu (služby) alebo do vypredania zásob.


V. Spôsob platby

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výber z dvoch spôsobov platby:

 • platba prevodom na účet na základe faktúry,
 • platba v hotovosti pri prevzatí.

VI. Doprava a doručenie tovaru

Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky počas komunikácie s predávajúcim.
Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobným doručením predávajúceho v prípade využitia poskytovanej služby-montáž. Doprava tovaru v rámci Slovenskej republiky je stanovená danou prepravnou službou. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.
Ak tovar, alebo oznámenie o jeho uložení nebolo kupujúcemu doručené ani do 7 dní po doručení e-mailu o jeho odoslaní, je potrebné o tom bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Doručený tovar je kupujúci v zmysle týchto Obchodných podmienok povinný prevziať. V prípade neprevzatia tovaru je toto považované za porušenie zmluvných Obchodných podmienok kupujúcim. Výnimkou je viditeľne poškodená zásielka.

Doručenie tovaru je možné po potvrdení o jeho vyskladnení aj osobným odberom na kontaktnej adrese uvedenej na www.npservis.sk/kontakt


VII. Dodacie lehoty

Dodanie objednaného tovaru je podľa skladovej dostupnosti a prepravných možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom čase, obvykle do 1-30 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.
V špecifických prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

V prípade objednania služby “Montáž” bude kupujúci kontaktovaný predávajúcim za účelom dojednania obhliadky miesta realizácie a termínu montáže.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na miesto uvedené v objednávke a jeho prevzatie kupujúcim alebo ním poverenou osobou. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním odoslania alebo doručenia predmetu objednávky a to z akéhokoľvek dôvodu. Rovnako tak nepreberá predávajúci zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.

V prípade doručenia nekompletnej alebo mechanicky poškodenej zásielky (balíka) je potrebné tento stav nahlásiť predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od jeho doručenia. Nekompletnosť zásielky alebo mechanické poškodenie výrobku nahlásené po tomto termíne nemusí byť zo strany predávajúceho uznané.


VIII. Vrátenie a výmena tovaru

Všetok zakúpený nepoužitý a nepoškodený tovar je možné do 14 dní od jeho prevzatia vrátiť bez udania dôvodu. Keďže pri vrátení tovaru ide o odstúpenie od kúpnej zmluvy, je nutné ho realizovať v písomnej forme. Informáciu o odstúpení od kúpnej zmluvy pošle kupujúci e-mailom na np.servis01@gmail.com, následne mu predávajúci pošle “Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy”, ktorý kupujúci vyplní a spolu s tovarom pošle predávajúcemu.

Predávajúci môže nepoškodený a nepoužitý tovar vymeniť za iný, poskytnúť zľavu v hodnote vráteného tovaru pri ďalšom nákupe alebo vrátiť peniaze za tovar. Vrátenie peňazí za tovar prebehne bankovým prevodom, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

Tovar v zmysle tohto bodu nie je možné vrátiť ak:

 • javí známky používania,
 • bol mechanicky poškodený,
 • nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení (ak bol rozbalený),
 • nie je kompletný (príslušenstvo, záručný list, návod na použitie a pod.).

Náklady na vrátenie tovaru v zmysle tohto článku hradí v plnej miere kupujúci. Ak zákazník vráti tovar neoprávnene, a teda v rozpore s horeuvedeným, bude mu následne doručený späť na jeho náklady.  
Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

 • a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so
  súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
 • b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí
  od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
 • c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých
  požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo
  tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť
ak:

 • tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
 • zmenila sa cena dodávateľa tovaru
 • vystavená cena tovaru bola chybná

IX. Záručná doba a reklamácia tovaru

Záručná doba poskytovaná na všetok zakúpený tovar je stanovená zákonom v trvaní 24 mesiacov (ak nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.Kupujúcim je v tomto prípade osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – zastavaný tovar) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu.
Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 
V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu vopred informovať predávajúceho e-mailom na np.servis01@gmail.com alebo telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie

X. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu


XI. Ochrana a spracovanie osobných údajov

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky, dodania tovaru a za účelom zasielania informačného newsletteru.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý, že predávajúci v zmysle zákona 18/2018Z.z.. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva a uschováva jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a bude ich spracovávať za účelom poskytnutia dohodnutej služby, či predaja tovaru, ako aj na základe osobitných predpisov.

Kupujúci si je zároveň vedomý, že Predávajúci pri svojej činnosti využíva, môže využívať ďalších dodávateľov, či obchodných partnerov, ktorý majú prístup k osobným údajom Kupujúceho. Títo sú však viazaní zmluvou o sprostredkovaní a osobné údaje Kupujúceho chránia v súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Kupujúci si je vedomý, že Predávajúci mu v rámci oprávnených činností prevádzkovateľa môže zasielať správy o ponukách a akciách Predávajúceho a iné reklamné či propagačné materiály. Kupujúci môže v budúcnosti toto zasielanie odmietnuť a svoj súhlas odvolať na ktoromkoľvek z kontaktov uvedených na tejto web stránke.

Kupujúci zároveň potvrdzuje, že si je vedomý, že ďalšie informácie o spôsoboch a účeloch spracúvania má možnosť nájsť v sekcii Ochrana osobných údajov.


XII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

V prípade, že by niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí týchto Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za technické, dizajnové a úžitkové vlastnosti predávaného tovaru. Rovnako tak nenesie zodpovednosť za prípadné straty alebo poškodenia majetku alebo zdravia, či už priame alebo nepriame, spôsobené vadou dodaného tovaru. Tieto Obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia.

V Bajke, dňa 2. Januára 2022
NP servis

Návrat hore